Kenevir yetiştiriciliği Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olacak

İlaç aktif unsuru üretimi emelli kenevir yetiştiriciliği yahut işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce yapılacak ya da yaptırılacak; gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna nazaran Cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda TMO denetiminde gerçek yahut hükmî şahıslara yaptırılabilecek.

İlaç faal hususu üretimi maksatlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü önlemin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı yahut satışına ait metot ve temeller, İçişleri Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Tarım dalıyla ilgili siyasetlerin tespit edilmesi, planlanması ve uyumuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, besin garantisi ve güvenliğinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması, etrafın korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen eser yahut eser kümelerinin üretimine başlanmadan evvel bakanlıktan müsaade alınacak. Bakanlık, arz ve talep ölçüsü ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi eser yahut eser kümelerinin üretileceği ile tarım havzası yahut işletme bazında taban ve azami üretim ölçülerini belirleyecek.​​​​​​​

Bu kapsamda birinci kere muhalif faaliyette bulunduğu tespit edilenler, kararlarına uygun halde faaliyet göstermeleri için yazılı uyarılacak.

Bakanlık tarafından yazılı uyarılan fakat ikaz tarihinden itibaren 12 ay içinde uygun faaliyette bulunmayanlar, ikaz tarihinden itibaren 5 yıl müddetle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

– Kontratlı üretim modeli geliştirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarım kesiminde kontratlı üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Kontratlı üretimi özendirmek için üreticilere, takviyelerin verilmesinde öncelik tanınacak.

Sözleşmeli üretimde irade serbestisi temel olacak lakin salgın hastalıklar, tarım eserleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, ziraî üretimin iç yahut dış talebe uygun ayarlanması yahut bitki ve hayvan sıhhatinin korunması hedefiyle muhtaçlık halinde bakanlıkça belirlenen eser yahut eser kümeleri, kontratlı olarak üretilecek.

Bakanlık, kontratlı üretimin geliştirilmesi, izlenmesi ve denetim edilmesi için kontratın taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri oluşturacak ve mukaveleler bu kayıt sistemleri kullanılarak da düzenlenebilecek.

Tarımsal üretim mukavelesine tabi eserlere yahut üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zarurî olacak.

Tarımsal üretim kontratlarında belirtilen zorlayan sebepler haricinde mukavele kapsamında üretilen eserin alımından yahut satımından vazgeçen üretici ya da alıcılar için ceza şartı belirlenecek. Ceza şartı, alımından ya da satımından kaçınılan eser ölçüsünün mukaveledeki bedelinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 50’sinden fazla olamayacak. Et ve Süt Kurumunun taraf olduğu kontratlarda üretici için ceza şartı alt sondan daha az belirlenebilecek yahut ceza şartına yer verilmeyebilecek.

Tarımsal üretim mukavelesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması, dava kaidesi olacak. Bu karar, 1 Eylül 2023’ten sonra açılacak davalarda uygulanacak.

Entegre yönetim ve denetim sistemi oluşturuluncaya kadar üreticilere yapılacak destekleme ödemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemleri temel alınacak.

– At yarışlarına ait disiplin cezaları

Takvim yılında yapılacak mahalli olmayan yarışlarda koşacak atların nitelik ve koşullarını belirlemeye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Mülkiyetindeki yahut iştirakindeki atları yarışlarda koşturan at sahipleri ile bunların vekilleri, antrenör, antrenör yardımcısı, at sahibi antrenör ve atın jokey, jokey yamağı, centilmen binici, seyisbaşı, seyis ile sair hizmetliler üzere ilgilileri; koşularda ve yarışlarda görevlendirilenlerden yarış yol ve nizamlarına, yarış dürüstlüğüne muhalif hareket eden, yarışların, yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin nizam ve disiplinini bozanlar hakkında disiplin cezaları uygulanacak.

Yarış atlarına, doping kapsamında yasaklı hususlar listesinde yer alan ve performans artırmak emeli ile kullanılan unsurların uygulanması durumunda verilecek cezalar artırılarak fiilin niteliğine nazaran yük derecesi belirlenecek.

At Yarışları Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten evvel işlenen fiiller nedeniyle verilen disiplin cezası ve hak mahrumiyeti cezaları bir kereye mahsus olmak üzere bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak fakat bu durum, ilgililere daha evvel verilen ve uygulanan cezalardan ötürü atın ikramiye, kupa ve sair mükafatları ile rastgele bir mali talep için hak doğurmayacak.

– Devlet ormanlarında madencilik faaliyetine yönelik düzenlemeler

Devlet ormanlarına nakil vasıtaları ile yıkıntı yahut inşaat atığı atmak ya da hafriyat yahut çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayata ve etrafa verilen ziyan “orman suçu” sayılacak.

Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zarurî tesis, yol, güç, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, fon bedelleri dışında bedeli alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilebilecek.

Ancak temditler dahil ruhsat mühletince müktesep haklar korunmak kaydıyla devlet ormanları sonları içindeki tohum meşcereleri, gen müdafaa alanları, koruma ormanları, verimli orman alanları, orman parkları, endemik ve korunması gereken az eko sistemlerin bulunduğu alanlarda maden aranması ve işletilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatine bağlı olacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerinin; baraj, gölet, liman ve yol üzere yapılarda dolgu maksatlı kullanacağı her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapacağı madencilik faaliyetleri ile zarurî tesislerinden bedel alınmayacak.

Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme kuruluşlarına ilişkin ormanlarda yahut özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilebilecek. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım mühleti, yapılan bina ve tesislerin dönemi üzere mevzular genel kararlara uygun olarak taraflarca tespit edilecek.

Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi sonucunda yönetime teslim edilen yahut terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilecek. Rehabilite gayesiyle bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, öteki yerlerde ise vilayet ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında müsaade verilebilecek yahut bakanlıkça uygun görülmesi halinde ihale mevzuatına nazaran gerçek ve hükmî şahıslara yaptırılabilecek.

Devlet ormanlarının rastgele bir suretle yanmasından yahut açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma yahut hangi formda olursa olsun kesme, sökme, budama yahut boğma yollarıyla elde edilecek yerler ile buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar ismine tapuya tescil olunamayacak. Buralara direkt doğruya orman yönetimince el konulacak.

Devlet ormanlarında el konulan bütün yapı ve tesisler, inşa basamağında olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına gerek kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak yahut gereksinim görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek. Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman Genel Müdürlüğünce pahalandırılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir